06/04/2017

Văn bản hợp nhất các thông tư quan trọng về Thuế – Hóa đơn

Văn bản hợp nhất các thông tư quan trọng về Thuế – Hóa đơnvan ban hop nhat cac thong tu quan trong ve thue-hoa don

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 05/02/2015: hợp nhất từ các Thông tư:

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP;

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của  Bộ Tài chính cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế;

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.

– Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015: hợp nhất từ các Thông tư:

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP;

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của  Bộ Tài chính cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế;

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014;

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC ban hành ngày 17/06/2015: Văn bản này hợp nhất các Thông tư:

+ Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của  Bộ Tài chính cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế;

+ Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ban hành ngày 19/06/2015: Văn bản hợp nhất các Thông tư:

+ Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP;

+ Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất;

+ Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

+  Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của  Bộ Tài chính cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế;

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014;

+ Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Vản bản hợp nhất 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015: Văn bản hợp nhất các Thông tư:

+ Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của  Bộ Tài chính cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế;

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014;

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC , Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !